Statut

STATUTUL SI REGULAMENTUL DE FUNCTIONARE

Cap. I. Obiectivele activităţii:

Articol unic:

a.    Centrul are drept scop promovarea cercetǎrii ştiinţifice în domeniul francofoniei dintr-o perspectivǎ interculturalǎ şi interdisciplinarǎ, dorind sǎ participe prin aceasta la schimbul naţional şi internaţional de idei în domeniu.

b.     Centrul va acorda o atenţie deosebitǎ evidenţierii prezenţei României în lumea francofonǎ contemporanǎ, precum şi operelor scriitorilor români de expresie francezǎ în contextul dialogului între culturi.

 c.     Centrul îşi propune sprijinirea şi promovarea membrilor tineri, doctoranzi si studenţi la masterat, în vederea perfecţionǎrii profesionale, prin obţinerea unor burse de cercetare şi documentare.

d.     Centrul îşi propune valorificarea cercetǎrii ştiinţifice prin publicaţia proprie DIALOGUES FRANCOPHONES, prin publicarea unor cărţi şi prin colaborǎri la reviste ştiinţifice de prestigiu din ţarǎ şi din strǎinatate.

e.      Centrul va promova realizarea unor programe multimedia în sprijinul cercetării impactului francofoniei în condiţiile specifice ale societăţii contemporane.

f.     Cu prilejul  ”Zilelor Francofoniei’’, Centrul va organiza anual un colocviu ştiinţific cu participare naţională şi internaţională.

 

Cap. II. Resurse materiale

Art. 1. Patrimoniul Centrului de Excelenţă:

a.      subvenţie de la stat.

b.      proiecte de tip Grant prin CNCSU.

c.      sponsorizări şi donaţii..   

Art. 2. Modul de utilizare a resurselor se aprobă la propunerea Consiliului ştiinţific al Centrului de Excelenţă şi conducerea Universităţii de Vest din Timişoara, cu respectarea dispoziţiilor legale. Utilizarea resurselor, în conformitate cu legea, poate fi:

a.       pentru dezvoltarea bazei materiale proprii;

b.    pentru dezvoltarea bazei materiale pentru învăţământul postuniversitar de studii aprofundate, masterat şi doctorat;

c.       burse de cercetare şi instruire;

d.       taxe de participare ca membru în organisme de profil;

e.       taxe pentru participare la manifestări cultural-stiintifice;

f.        editarea de carte universitară;

g.       remunerarea personalului angajat (inclusiv în sistem de cumul cu plata cu ora) pentru realizarea contractelor;

h.       acoperirea cheltuielilor pentru unităţile componente.

Art. 3. Participarea prin cota de 0,5 – 20% la veniturile fundului special al Universităţii de Vest dinTimişoara.

Art. 4. Centrul de Excelenţă deţine, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, spaţiu pentru studiu şi cercetare, precum şi alte bunuri care înlesnesc activitatea de cercetare şi sunt utilizate de toţi membrii.

Art. 5. Veniturile, bunurile imobile si mobile ce vor fi dobândite de Centrul de Excelenţă, în conformitate cu prevederile legale, se constituie în patrimoniu al Centrului, servind la realizarea scopurilor prevăzute în statut

 

Cap. III. Drepturile şi obligaţiile membrilor Centrului de Excelenţă

A.     Drepturi

1.    pot fi membri ai Centrului de Studii Francofone cadre didactice universitare şi cercetatori în domeniul francofoniei, precum şi studenţi ai învăţământului post-universitar.

 2.   să participe la manifestări ştiinţifice de profil organizate in tară şi străinătate;

3.    să publice cu sprijinul Centrului, lucrări de ţinută ştiinţifică din domeniul francofoniei, în conformitate cu scopurile statutare propuse;

4.    să sprijine obţinerea de burse de documentare în ţară şi străinătate pentru perfecţionare profesională;

5.    să sprijine colaborarea cu alte instituţii de cercetare de profil din ţară şi străinătate.

B.     Obligaţii

1.     să participe activ şi concret la realizarea obiectivelor Centrului de Excelenţă;

2.     să contribuie prin conduita proprie, etică şi morală, la sporirea prestigiului Centrului de Excelenţă;

3.     să păstreze bunurile patrimoniului Centrului in condiţii optime de funcţionare;

4.     să respecte deciziile forurilor de conducere ale Centrului şi ale Facultăţii;

5.     să nu activeze împotriva interesului Centrului şi să respecte deontologia profesională şi legile ţării.

 

Cap. IV. Organele de conducere

1.      Centrul de Excelenţă este condus de un cadru didactic cu titlul de profesor, având calitatea de director. Directorul este ales pe 4 ani.

2.      Activitatea de cercetare este coordonată de un secretar ştiinţific ales dintre cadrele didactice.

3.      Problemele de natura administrativ-economică ale Centrului vor fi coordonate de către un secretar ales din rândul membrilor colectivului.

4.      Directorul, secretarul ştiinţific si secretarul formează Consiliul director al Centrului de Excelenţă care este ales de Adunarea generală. El coordoneaza întreaga activitate ştiinţifică şi economică a Centrului.

5.      Colectivul Centrului de Excelenţă format din cadre didactice, de cercetare, doctoranzi şi studenţi, se întruneşte în Adunarea generală o dată pe an sau de câte ori este nevoie.

6.      Strategia activităţii de cercetare, bugetul de cheltuieli şi venituri se stabilesc de către colectivul de specialişti al Centrului sub coordonarea Consiliului Director.

7.      Directorul Centrului de Excelenţă reprezintă:

a.     instituţia in faţa conducerii Facultăţii, a Rectoratului Universităţii de Vest, în faţa instituţiilor similare din ţară  şi străinătate;

b.     îndeplineşte toate sarcinile încredinţate de Consiliul Director;

c.     prezintă lunar, trimestrial sau de câte ori este nevoie, situaţia economico-financiară, ştiinţifică şi profesională a întregii activităţi în faţa Conducerii Universităţii şi a propriului colectiv,

d.     stabileşte cadrul administrativ al Centrului.

8.      Secretarul ştiinţific

a.      răspunde de strategia activităţii de cercetare;

b.      răspunde de publicaţia ştiinţifică a Centrului de Excelenţă.

9.      Secretarul

a.      îndeplineşte toate activităţile de secretariat;

b.      răspunde de evidenţa cheltuielilor Centrului de Excelenţă.

 

Cap. V. Modul de desfăşurare a activităţii

Documentele obligatorii care stau la baza desfăşurării activităţilor în Centrul de Excelenţă şi care definesc responsabilităţile sunt:

a.       contractul de cercetare care include ca părţi componente:

·        tema programului cu subteme şi valori fundamentale conform legii;

·        devizul;

·        statul de funcţii;

·        documente de recepţie;

·        alte piese componente (in cazul Granturilor);

b.      pontajul cuprinzând orele prestate de către personalul din activitatea respectivă.

 

Cap. VI. Activitatea financiară şi de control a gestiunii Centrului

Centrul de Excelenţă îsi va asigura finanţarea din subvenţii de stat, proiecte de tip Grant (in colaborare cu CNCSU), sponsorizori, donaţii, etc.

Gestionarea fondurilor se va face prin Serviciul de contabilitate al Universităţii de Vest din Timişoara, de care este direct dependent. Fondurile se vor gestiona de către Consiliul Director si de către Senatul Universităţii de Vest. Controlul gestiunii va fi asigurat prin formele specific legale în vigoare.

 

Cap. VII. Lichidare, dizolvare

Centrul de Excelenţă se constituie pe termen nelimitat. Dizolvarea asociatiei poate fi decisă de M.E.N. care va stabili totodată şi destinaţia fondurilor rămase după lichidare. Lichidarea Centrului de Excelenţă şi a bunurilor sale se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Pentru cazurile de încalcare a dispoziţiilor Regulamentului sau a realizării cu superficialitate a lucrărilor, se aplică dispoziţiile Codului Muncii, iar în cazul personalului cu activitate în baza unor convenţii civile (contract cu prestări servicii) se vor aplica clauzele din acele convenţii.

 

Cap. VIII. Dispoziţii finale

Centrul de Studii Francofone Timisoara are ca semne distinctive o siglă şi o ştampilă, care vor fi aplicate pe toate înscrisurile acestuia: CEF  

 

 

Home Page  Statut  Proiecte  Publicatii  Membri  Didactica  Parteneri interni  Parteneri externi  Suport tehnic  Legaturi  Diverse

 

webmaster: dmicle@litere.uvt.ro